Ovocné lihovary - Výrobní výlohy

Menu

Výrobní výlohy ovocných lihovarů

Výroba ušlechtilých pálenek může býti provozována buď přímo pěstiteli ovoce, kteří při výrobě použijí jakožto suroviny ovoce z vlastní sklizně, aneb živnostensky podnikateli ovocných lihovarů, kteří provozují výrobu z ovoce nakoupeného.
Pokud jde o pěstitelskou výrobu lihu, může ji provozovati buď jeden pěstitel pro sebe, což je ojedinělý případ, aneb větší počet sdružených pěstitelů ve společenstevních ovocných lihovarech.

Zařizovací výlohy jsou malé u primitivních pálenic, jak jsou obvyklé při výrobě pálenek, především slivovice, pro vlastní spotřebu účastníků výroby.

Hlavním a téměř jediným nákladem na zařízení je tu opatření destilačního přístroje.
Kvasnými nádobami jsou zde kádě neb sudy, jež zpravidla dodají účastníci výroby přímo s kvasem.
Destilační přístroj se obvykle staví do kůlny neb přístřešku nablízku tekoucí vody, aby byla po ruce ke chlazení.
Pokud možno se volí pozemek pro umístění pálenice tak, aby voda ke chlazení přitékala vlastním spádem a aby se takto obešlo její čerpání.

Náležitě vyšší jsou zařizovací náklady u živnostensky provozovaných ovocných lihovarů, zvláště pak u těch, které k destilaci používají páry, které mají zřízenu zvláštní destilaturu na zušlechťování surového destilátu atd.
Takový lihovar musí míti již parní kotel, motor, čerpadlo, rourovody a další zařízení, čímž zařizovací náklad značně stoupne.
Největší položka v tomto nákladu připadá zpravidla očividně na destilační přístroj pro pálenici případně též i pro destilaturu, zvláště jde–li o kombinovanější přístroje zhotovené z mědi.

Zařizovací náklady při běžném typu živnostenského ovocného lihovaru na roční zpracování asi 5 vagonů ovoce činí za normálních drahotních poměrů asi 120 000 K.
Při tom je počítáno nejen s vlastním strojním a technickým zařízením, nýbrž i s opatřením dostatečného počtu sudů na hotový výrobek.

Pokud jde o stanovení výrobních nákladů, neuvádíme zde žádné určité hodnoty, nýbrž jedině jednotlivé položky, ke kterým se musí přihlížeti.
Tento postup je odůvodněn tím, že výše výrobních nákladů je závislá na takovém počtu různých momentů, že naprosto není možné spolehlivě označiti ani pouhé průměrné hodnoty jednotlivých položek výrobních nákladů.

Výše nákladů se totiž přizpůsobuje jak době, tak i místu a rozhodným je tu i více neb méně příznivý nákup surovin, technické zařízení podniku apod.

Za přibližně stejných poměrů jsou vyšší výrobní náklady ve větších městech a v průmyslových střediscích, kde se zhusta vybírají různé poplatky zatěžující výrobu, kde jsou pracovní síly dražší atd.

Podle toho postihuje tedy tato vyšší výrobní režie hlavně lihovary, které vyrábějí vinný destilát, neboť tyto podniky jsou zpravidla umístěny ve větších městech.

Jakožto příklad výrobní kalkulace stůjtež zde výlohy, které nutno vzíti v úvahu při obvyklé přípravě ušlechtilé pálenky z ovoce.

Příklad výrobních nákladů při obvyklé přípravě ušlechtilé pálenky
Poř. Název položky Náklad
1. Cena zaplacená při nákupu ovoce a
2. Dopravní výlohy (v případě, když ovoce nebylo dodáno loco závod) b
3. Mzdy za potřebnou práci c
4. Cena paliva d
5. Různé výlohy (světlo, různé technické potřeby, pojištění aj.) e
6. Odpisy strojního zařízení a inventáře f
7. Daně a veřejné dávky g
8. Úhrn 1. – 7. h
9. Úrok 6,5 % ze sumy h za 1 rok + ch
10. Úhrnný náklad na vyrobení odpovídajícího množství ušlechtilé pálenky h + ch

Při výrobě pálenek ze surovin cizozemského původu nutno zakalkulovati do položky daní a dávek též zaplacené clo.
Za normálních poměrů se pálenky zpravidla z cizozemského ovoce nevyrábějí takže o placení cla jde zpravidla jen při dovozu jižních vín, pokud jsou nutná k výrobě vinného destilátu.

(Zdroj: Ing. Dr. Otakar Vondráček - Výroba ušlechtilých pálenek z ovoce, Praha 1945)

Zpět nahoru